תקנון להליכי גישור

תקנון להליכי גישור
1. הגדרות:
בתקנון זה:
"גישור" – הליך רצוני שבו נועד מגשר עם הצדדים למשא ומתן ליישוב סכסוך או מחלוקת , כדי להביאם לידי הסכמה ליישוב הסכסוך/מחלוקת, מבלי שיש בידו סמכות להכריע בו.
"מגשר" – מי שתפקידו לסייע בידי צדדים להגיע להסכמה על יישוב סכסוך שביניהם בהליך גישור בדרך של ניהול משא ומתן חופשי.
"הסדר גישור" – הסכם בין הצדדים על יישוב מחלוקת שביניהם, שהושג בסיומו של הליך הגישור.
"בורר" – מי שהצדדים הסמיכוהו להכריע בסכסוך או המחלוקת שבין הצדדים באופן שיחייב את הצדדים.
"מיצב" – המכון לגישור בהתחדשות עירונית ותמ"א 38.

2. מהות הגישור:
2.1. הגישור הוא הליך רצוני שבו נועד המגשר עם הצדדים כדי להביאם לידי הסכמה על מחלוקת, מבלי שיש בידו סמכות להכריע בו. הליך זה מתבצע בין היתר ע"י בירור הנושאים שבמחלוקת, גילוי מידע הדרוש בקשר לסכסוך, הגדרת האינטרסים, הצרכים וסדרי העדיפות של הצדדים, והגעה במשותף לפתרונות מוסכמים.
2.2. המגשר יהיה רשאי להיוועד עם הצדדים יחד או לחוד, ועם כל מי שקשור בסכסוך.

3. מינוי מגשר או מגשרים:
3.1. פנו הצדדים למיצב בבקשה למינוי מגשר או מגשרים, יפעל מיצב לאיפיון המחלוקת או הסכסוך שבין הצדדים ויודיע להם על מינוי מגשר או מגשרים בתחומים הרלוונטיים לנושא המחלוקת, כגון: שמאי, אדריכל, מהנדס, משפטן / שופט בדימוס / עו"ד, עובד סוציאלי וכל כיו"ב.
3.2. הביעו הצדדים את נכונותם לקיים פגישת גישור ראשונה, תתואם פגישה כאמור בינם לבין המגשר/מגשרים ובה המגשר יסביר לצדדים את מהות הליכי הגישור, וככל שאלה ננקטו לאחר קיומו של הליך משפטי, יסביר המגשר כי אי הסכמת הצדדים להעברת העניין לגישור או הפסקת הגישור לא ישפיעו על המשך הטיפול בסכסוך.

4. חובת המגשר
4.1. במילוי תפקידו ינהג המגשר בהגינות, בתום לב וללא משוא פנים.
4.2. המגשר יסרב לקבל מינוי אם:
4.2.1. היה בינו לבין אחד מהצדדים קשר מקצועי או אישי קודם, זולת אם הודיע על כך לצדדים האחרים והם נתנו את הסכמתם למינויו בכתב.
4.2.2. הוא עלול, לדעתו, להימצא במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כמגשר ובין ענין אחר.
נתגלה חשש לניגוד עניינים במהלך הגישור, יפסיק המגשר את הגישור ויודיע למיצב כי אינו יכול להמשיך לשמש כמגשר.
4.3. המגשר לא ישתמש בכל מידע שנמסר לו במהלך הגישור, שלא יכול היה לקבלו בדרך אחרת במאמץ סביר, לכל מטרה זולת הגישור.
4.4. המגשר לא יגלה כל מידע שנמסר לו במהלך הגישור למי שאינו צד לגישור.
4.5. מסר צד בגישור מידע למגשר תוך דרישה לשומרו בסוד, ישמור המגשר על סודיות המידע כלפי כל צד אחר, אלא אם כן ויתר מוסר המידע על הסודיות.
4.6. המגשר לא ייעץ לצדדים בעניין מקצועי שאינו בתחום התמחותו.
4.7. המגשר לא יהיה צד להסדר הגישור ולא יוטלו עליו בהסדר הגידור חובות ולא יוקנו לו זכויות, בין במישרין בין בעקיפין ואולם לאחר הפסקת הגישור רשאים הצדדים להסכים שהמגשר ייתן חוות דעת על הסכסוך או יתמנה לבורר בסכסוך.
5. תחילת הגישור
5.1. הצדדים מחויבים לנהוג במהלך הגישור בהגינות ובתום לב
5.2. הצדדים רשאים להיוועץ באופן עצמאי בכל שלב עם מי שיבקשו, לגבי כל ענין שבגישור.
5.3. הצדדים רשאים להפסיק את הגישור בכל עת בהתאם להוראות סעיף 7 להלן.
5.4. המגשר רשאי להיוועץ עם הצדדים, ביחד או לחוד וכן עם מי שקשור לסכסוך, לרבות עם עורך דין של כל צד בנפרד.
6. שכר טרחה
6.1. בתחילת הגישור יודיע מכון מיצב לצדדים על שכר הטרחה שנקבע ואת אופן תשלומו.
6.2. מכון מיצב רשאי לבקש מקדמה על חשבון שכר הטרחה והוצאות הגישור.
7. הפסקת הגישור
7.1. המגשר רשאי להפסיק את הגישור אם הוא סבור כי נתקיים אחד מאלה.
7.1.1. הצדדים או מי מהם אינם נוהגים בהגינות או בתום לב, או אינם משתפים פעולה עמו.
7.1.2. הצדדים או מי מהם אינם מגלים את המידע הדרוש לקיום הגישור.
7.1.3. אין לדעתו סיכוי סביר שהצדדים יגיעו להסדר גישור.
7.1.4. הצדדים אינם משלמים את שכר טרחתו או את הוצאותיו.
7.1.5. הסדר הגישור שהצדדים עומדים להגיע אליו הוא, ככל שידוע למגשר, בלתי חוקי או בלתי הוגן בעליל או שעלול להיגרם כתוצאה ממנו נזק כלפי צד ג'.
7.2. כל אחד מהצדדים רשאי להודיע בכל עת על הפסקת הליכי הגישור ומרגע הודעתו יסתיים הגישור בלא שלכל צד תהיה טענה כלשהי כלפי רעהו ו/או כלפי המגשר, בגין הפסקת הליך הגישור ו/או קיום ההליך וכל דבר הקשור בו.
8. הסדר הגישור
8.1. הגיעו הצדדים להסדר גישור, יערכו אותו הצדדים או המגשר בכתב, ויפרטו בו את כל התנאים לפיהם ייושב הסכסוך. הצדדים יחתמו על הסדר הגישור והמגשר יקיימו בחתימתו.
8.2. נחתם הסדר הגישור, יודיע על כך המגשר ליו"ר המכון בהקדם האפשרי.
9. עיכוב הליכים
9.1. מונה מגשר לאחר שננקטו על ידי הצדדים הליכים משפטיים כלשהם, יעוכבו כל ההליכים למשך תקופת הגישור שתקבע על ידי יו"ר מכון מיצב עם מינוי המגשר/ים.
9.2. חלפה התקופה שקבע יו"ר מכון מיצב ליישוב המחלוקות לעיכוב ההליכים ולא הגיעו הצדדים לידי הסדר גישור, יודיע המגשר ליו"ר המכון אם הצדדים מסכימים להארכת התקופה ההארכה שלה הסכימו.
9.3. לא הסכימו הצדדים להאריך את התקופה- לא תוארך תקופת עיכוב ההליכים.
10. הצדדים יהיו רשאים, בכל שלב של הגישור, לבקש כי המגשר יכריע במחלוקת שביניהם כבורר, ובמקרה כזה יערך הסכם בוררות אשר יגדיר את המחלוקת/מחלוקות הנמסרת/ות להכרעת הבורר ואת נוהלי הבוררות והכרעת הבורר תחייב את הצדדים כפסק בוררות.